Nỗi lo về giá cả của mùa dịch? Hay bạn có MUA HỚ KHÔNG?

Nỗi lo về giá cả của mùa dịch? Hay bạn có MUA HỚ KHÔNG?